Bericht publieke sectoroverleg

Op donderdag 25 maart vond het Publieke Sectoroverleg SEB plaats met een groep betrokkenen vanuit het Rijk en medeoverheden. Tijdens het overleg is gesproken over de wijze waarop de Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen invulling geeft aan de diverse bestuurlijke afspraken in het kader van zowel het Schone Lucht Akkoord, Klimaatneutrale en Circulaire Infraprojecten, het Klimaatakkoord en de Aanpak Stikstof.

Bericht publieke sectoroverleg

De focus van het traject Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) ligt op mobiele werktuigen en bouwlogistiek. Hiermee worden de initiatieven rondom verduurzaming van mobiele werktuigen vanuit de verschillende akkoorden samengebracht. Om de routekaart SEB samen met alle betrokken partijen en bestaande initiatieven in de sector vorm te geven vinden in de periode van april tot en met oktober vervolgens vier brede sectoroverleggen plaats met partijen uit de markt, overheid en kennisinstellingen.